İş Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır? 2023

İş kazası tazminat hesaplama, işçinin iş kazası sonucu yaşadığı maddi kayıpların belirlenmesi için yapılan bir hesaplama işlemidir. İş kazası sonucu yaşanan maddi kayıplar, işverenin iş kazası nedeniyle oluşan zararları karşılaması amacıyla ödenen tazminatlar aracılığıyla giderilir.

İş kazası tazminat hesaplama, işçinin yaşadığı zararların niteliğine, yoğunluğuna ve süresine göredir. İş kazası sonucu yaşanan maddi kayıplar, işçinin yaşam standardı, gelir durumu, iş kazasının niteliği gibi faktörlere göre değişebilir.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

İş kazası tazminat hesaplaması yapılırken; işçinin yaşı, maluliyet oranı, kazadaki kusur oranı ve geliri dikkate alınmaktadır. Tazminat aktüerya hesaplaması bilirkişiler tarafından yapılmaktadır.

İş kazası tazminatı; işçinin iş kazası geçirmesinin ardından maruz kaldığı maddi ve manevi zararların karşılanması adına yapılmaktadır. İş kazasının sonucuna göre alınacak tazminat türleri de değişmektedir.

İş kazası tazminat hesaplama, çalışanın iş kazası sonucu maruz kaldığı maddi ve manevi zararları karşılamak amacıyla yapılan hesaplamalardır. İş kazası tazminat hesaplaması, iş kazası sonucu oluşan zararların ve çalışanın geçmiş ve gelecek maaş durumlarının değerlendirilmesiyle gerçekleşir.

İş kazası tazminat hesaplama aşağıdaki adımları içerebilir:

 1. İş kazasının tazminat kapsamında olup olmadığını belirleyin: İlk olarak, olayın iş kazası kapsamında olup olmadığını doğrulayın. İş kazası, işverenin sorumluluğu altında çalışanın iş görme sırasında ya da işverenin kontrolündeki yerde yaşanan kaza sonucu oluşan zararlar olarak tanımlanır.
 2. İş kazası sonucu oluşan zararları belirleyin: İş kazası sonucu yaşanan zararları tespit edin. Bu zararlar, tıbbi masraflar, gelir kaybı, iş göremezlik nedeniyle uğranılan zararlar ve manevi tazminat olarak sınıflandırılabilir.
 3. Geçici ve sürekli iş göremezlik oranını hesaplayın: İş kazası sonucu çalışanın geçici veya sürekli iş göremezlik durumunu belirleyin. Bu durum, çalışanın kaza sonrası çalışma kapasitesindeki azalmayı ifade eder. Doktor raporları ve kaza sonrası durum değerlendirmeleri, iş göremezlik oranının belirlenmesinde kullanılabilir.
 4. Gelir kaybını hesaplayın: Çalışanın iş kazası sonucu yaşadığı gelir kaybını hesaplayın. Bu hesaplama, iş göremezlik süresi ve çalışanın kazanç durumuna göre yapılmalıdır. Sürekli iş göremezlik durumunda, çalışanın gelecekteki maaş kayıpları da dikkate alınmalıdır.
 5. Tazminat miktarını belirleyin: Yukarıdaki adımlar sonucunda elde edilen bilgilerle, iş kazası tazminat hesaplamasını yapabilirsiniz. Bu miktar, tıbbi masraflar, gelir kaybı, iş göremezlik nedeniyle uğranılan zararlar ve manevi tazminatın toplamı olarak hesaplanabilir.

İş kazası tazminat hesaplamalarında, yerel mevzuat ve iş kanunlarına uygun şekilde hareket etmek önemlidir. Bu nedenle, iş kazası tazminat hesaplamalarında profesyonel hukuki destek almak faydalı olabilir.

İş Kazası Nedir?

İş kazası, işverenin sorumluluğu altında gerçekleştirilen işle ilgili faaliyetler sırasında meydana gelen ve çalışanın beden sağlığına ya da yaşamına zarar veren olaylardır. İş kazaları, yaralanma, sakatlık, geçici veya sürekli iş göremezlik ve hatta ölümle sonuçlanmaktadır.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalılar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. Maddesinde iş kazası sayılan haller yer almaktadır. İlgili kanun maddesinde yer alan ifadeler;

MADDE 13– İş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır’.

İş kazalarının önlenmesi ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için işverenlerin, iş yerlerinde uygun önlemler alması ve çalışanlarına gerekli eğitimleri sağlaması önemlidir. İş kazası meydana geldiğinde, işverenler ve çalışanlar ilgili mevzuata uygun olarak hareket etmeli ve gerekli bildirimlerde bulunmalıdır. İş kazaları sonucu oluşan maddi ve manevi zararlar için çalışanlara iş kazası tazminat hesaplaması ve ödenmesi de söz konusu olabilir.

İş Kazası Dava Tazminat Hesaplaması

İş kazası tazminat hesaplaması, iş kazası sonucu çalışanın uğradığı maddi ve manevi zararların belirlenmesi ve bu zararların karşılanması amacıyla yapılan hesaplamadır. İş kazası tazminat hesaplama, çalışanın işverenden veya sorumlu üçüncü kişilerden talep edebileceği bir haktır. Tazminat hesaplaması, işçinin yaşadığı zararları ve gelecekteki maaş kayıplarını değerlendirir.

İş kazası tazminat hesaplaması aşağıdaki unsurları içerebilir:

 1. Tıbbi masraflar: İş kazası sonucu oluşan tıbbi masraflar (tedavi, ameliyat, ilaç, fizik tedavi vb.) iş kazası tazminat hesaplamasına dahil edilmesi gerekmektedir.
 2. Gelir kaybı: İşçinin iş kazası sonucu yaşadığı geçici ya da sürekli iş göremezlik durumu nedeniyle uğradığı gelir kaybı hesaplanmalıdır. Bu hesaplama, işçinin iş göremezlik süresi ve maaş durumuna göre yapılmalıdır.
 3. İş göremezlik tazminatı: İş kazası sonucu işçinin sürekli iş göremezlik durumuna düşmesi halinde, iş göremezlik oranına göre tazminat talep edilebilir. İş göremezlik oranı, doktor raporları ve kaza sonrası durum değerlendirmeleri ile belirlenir.
 4. Manevi tazminat: İş kazası sonucu işçinin uğradığı manevi zararlar (acı, üzüntü, iş hayatından kopma, sosyal yaşamda zorluklar vb.) için manevi tazminat talep edilebilir. Manevi tazminat miktarını belirlerken, işçinin yaşadığı zararların derecesi ve mahkemenin değerlendirmesi dikkate alınır.
 5. Destekten yoksun kalma tazminatı: İş kazası sonucu ölümle sonuçlanması durumunda, ölen işçinin yakınları (eş, çocuk, anne, baba vb.) destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Bu tazminat, ölen işçinin sağlıklı bir yaşam sürdürmesi durumunda aile üyelerine sağlayabileceği maddi destek miktarına dayanır.

İş kazası tazminat hesaplaması, yerel mevzuat ve iş kanunlarına uygun şekilde yapılmalıdır. Bu nedenle, tazminat hesaplamalarında ve dava sürecinde profesyonel hukuki destek almak faydalı olabilir.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Yöntemi
İş Kazası Tazminat Hesaplama Yöntemi

İş Kazası Tazminat Hesaplama Yöntemi

İş kazası tazminat hesaplama yöntemi, işçinin iş kazası sonucu yaşadığı maddi ve manevi zararların karşılanması için işverenin ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarının hesaplanmasına yönelik bir yöntemdir.

İş kazası tazminat hesaplaması, işçinin yaşadığı zararların büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Bu zararlar; tedavi masrafları, iş göremezlik süresi, gelir kaybı, maluliyet ve ölüm gibi durumları içerebilir. Tazminatın hesaplanması için işçinin kazaya uğradığı tarih, işçinin geliri, kazanın şiddeti ve işçinin yaşadığı zararlar gibi birçok faktör dikkate alınır.

İş kazası tazminat hesaplaması için birkaç farklı yöntem kullanılabilir. Bu yöntemlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

 1. İşçinin brüt ücretinin aylık kazancına bölünmesi ve elde edilen sonucun iş göremezlik süresiyle çarpılması yöntemi.
 2. İşçinin gelir kaybı oranının belirlenmesi ve bu oranın brüt ücrete uygulanması yöntemi.
 3. İş kazasının sonucunda işçinin malul kalması durumunda, maluliyet derecesine göre tazminatın hesaplanması yöntemi.

Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı, iş kazasının şiddeti ve işçinin yaşadığı zararların büyüklüğüne göre belirlenir. İşverenler, iş kazası tazminat hesaplaması yaparken, ilgili yasal mevzuata uygun şekilde hareket etmelidirler.

Özetle, iş kazası tazminat hesaplama yöntemi, işçinin yaşadığı zararların büyüklüğüne ve iş kazasının şiddetine göre değişiklik gösteren bir yöntemdir. İşverenler, tazminat miktarını hesaplarken yasal mevzuata uygun hareket etmeli ve işçilerin haklarını korumalıdırlar.

İş Kazası Tazminat Miktarı

İş kazası tazminat hesaplamasında miktar, iş kazası sonucu işçinin yaşadığı zararların büyüklüğüne ve tazminat hesaplama yöntemine göre değişiklik gösterir. İş kazası sonucu işçinin yaşadığı zararlar, genellikle şu şekilde sıralanabilir:

 1. Tedavi masrafları: İş kazası sonucu işçinin yaşadığı yaralanmaların tedavisi için yapılan masraflar.
 2. İş göremezlik süresi: İş kazası sonucu işçinin iş göremediği sürelerin ücreti.
 3. Gelir kaybı: İş kazası sonucu işçinin iş göremezliği nedeniyle oluşan gelir kaybı.
 4. Maluliyet: İş kazası sonucu işçinin kalıcı sakatlık derecesi nedeniyle oluşan zararlar.
 5. Ölüm: İş kazası sonucu işçinin hayatını kaybetmesi durumunda, işçinin yakınlarının maddi ve manevi zararları.

İş kazası tazminat hesaplaması, yukarıda bahsedilen zararlar göz önüne alınarak yapılır. İş kazası tazminat hesaplama yöntemi ve kullanılan formüllere göre, iş kazası tazminat miktarı değişebilir.

Türkiye’de iş kazası tazminat hesaplaması, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre yapılmaktadır. Bu kanuna göre, iş kazası tazminat hesaplaması brüt ücret üzerinden yapılmaktadır. İş kazası sonucu iş göremezlik süresi hesaplanırken ise, işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanacak günlük işçi ücreti dikkate alınır.

İş kazası sonucu işçinin yaşadığı maddi ve manevi zararların tazminat miktarı, işveren tarafından ödenmesi gereken yasal bir sorumluluktur. İşverenler, iş kazası sonucu işçinin yaşadığı zararları ve tazminat miktarını hesaplamak için doğru yöntemleri kullanmalıdır.

İş Kazası Tazminat Davası İle Talep Edilebilecek Tazminat

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 417. maddesinin son fıkrasında “iş kazasından doğan zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.” Söylendi. Aynı Kanunun 53, 54, 55 ve 56 ncı maddelerine göre ölüm ve bedensel zarar hallerinde talep edilebilecek tazminatlar belirtilmiştir.

İş kazası tazminat davası ile talep edilebilecek tazminatlar, iş kazası sonucu işçinin yaşadığı maddi ve manevi zararların karşılanması için çeşitli tazminat kalemlerinden oluşabilir. Türkiye’de iş kazası tazminatları, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre hesaplanır. İş kazası tazminat davası ile talep edilebilecek bazı tazminat kalemleri şunlardır:

 • Tedavi Masrafları: İş kazası sonucu işçinin yaşadığı yaralanmaların tedavisi için yapılan masraflar.
 • Sürekli İş Göremezlik Tazminatı: İş kazası sonucu işçinin iş göremezliği nedeniyle oluşan gelir kaybı.
 • Geçici İş Göremezlik Ödeneği: İş kazası sonucu işçinin tedavi sürecinde iş görememesi nedeniyle oluşan gelir kaybı.
 • Maluliyet Tazminatı: İş kazası sonucu işçinin kalıcı sakatlık derecesi nedeniyle oluşan zararlar.
 • Ölüm Tazminatı: İş kazası sonucu işçinin hayatını kaybetmesi durumunda, işçinin yakınlarının maddi ve manevi zararları.
 • Manevi Tazminat: İş kazası sonucu işçinin yaşadığı acı ve ıstırap nedeniyle işçi veya işçinin yakınlarının talep ettiği tazminat.

Talep edilebilecek tazminat kalemleri, iş kazasının niteliği, işçinin yaşadığı zararlar ve iş kazası tazminat hesaplama yöntemi gibi faktörlere göre değişebilir. İş kazası tazminat davası açmadan önce, işçinin yaşadığı zararların tespiti ve tazminat miktarının belirlenmesi için bir uzmanla görüşülmesi önerilir.

Yaralanma İş Kazası Tazminat Davasında Tazminat Alacakları

Yaralanma iş kazası tazminat davası, iş kazası sonucu işçinin yaşadığı maddi ve manevi zararların karşılanması için açılan bir davadır. Yaralanma iş kazası tazminat davasında, işçi tarafından talep edilebilecek tazminat kalemleri şunlardır:

 • Tedavi Masrafları: İş kazası sonucu işçinin yaşadığı yaralanmaların tedavisi için yapılan masraflar.
 • İş Göremezlik Tazminatı: İş kazası sonucu işçinin iş göremezliği nedeniyle oluşan gelir kaybı.
 • Geçici İş Göremezlik Ödeneği: İş kazası sonucu işçinin tedavi sürecinde iş görememesi nedeniyle oluşan gelir kaybı.
 • Maluliyet Tazminatı: İş kazası sonucu işçinin kalıcı sakatlık derecesi nedeniyle oluşan zararlar.
 • Manevi Tazminat: İş kazası sonucu işçinin yaşadığı acı ve ıstırap nedeniyle işçi veya işçinin yakınlarının talep ettiği tazminat.
 • Kötü niyet tazminatı: İşverenin iş kazasını önlemek için gerekli önlemleri almadığı veya önemli bir ihmali olduğu durumlarda işçiye ödenen tazminat.
 • Faiz: Tazminat tutarının ödenmemesi halinde, tazminat tutarına yasal faiz oranı uygulanarak faiz talep edilebilir.

Yaralanma iş kazası tazminat davası açmadan önce, işçinin yaşadığı zararların tespiti ve tazminat miktarının belirlenmesi için bir uzmanla görüşülmesi önerilir. İşçi, yukarıda bahsedilen tazminat kalemlerinden talep ettiği tutarı mahkemeye sunar ve mahkeme tarafından bu tutarın hukuka uygunluğu incelenir. Davada tazminat taleplerinin kabul edilmesi durumunda, işveren tazminat tutarını ödemekle yükümlüdür.

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davasında Tazminat Alacakları

Ölümlü iş kazası tazminat davası, iş kazası sonucu işçinin hayatını kaybetmesi durumunda, işçinin yakınlarının yaşadığı maddi ve manevi zararların karşılanması için açılan bir davadır. Bu tazminat davasında, işçinin yakınları tarafından talep edilebilecek tazminat kalemleri şunlardır:

 • Ölüm Tazminatı: İş kazası sonucu hayatını kaybeden işçinin yakınlarının, işverenden iş kazası nedeniyle oluşan zararların karşılanması için talep edeceği tazminat.
 • Tedavi Masrafları: İş kazası sonucu işçinin hayatını kaybetmesinden önce yapılan tıbbi müdahaleler için yapılan masraflar.
 • Cenaze Masrafları: İş kazası sonucu hayatını kaybeden işçinin cenaze masrafları.
 • Gelir Kaybı Tazminatı: İş kazası sonucu hayatını kaybeden işçinin ailesinin, işçinin kazadan ölümüne kadar olan süre boyunca kaybettiği gelirin tazmini.
 • Manevi Tazminat: İş kazası sonucu hayatını kaybeden işçinin yakınlarının, iş kazasının neden olduğu acı ve ıstırap nedeniyle talep ettiği tazminat.
 • Faiz: Tazminat tutarının ödenmemesi halinde, tazminat tutarına yasal faiz oranı uygulanarak faiz talep edilebilir.
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Talep edilebilecek tazminat kalemleri, iş kazasının niteliği, işçinin yaşadığı zararlar ve tazminat hesaplama yöntemi gibi faktörlere göre değişebilir. İş kazası tazminat hesaplama davası açmadan önce, işçinin yakınlarının yaşadığı zararların tespiti ve tazminat miktarının belirlenmesi için bir uzmanla görüşülmesi önerilir. Mahkeme, işçinin yakınları tarafından talep edilen tazminat tutarlarını inceler ve hukuka uygunluğunu değerlendirerek tazminat tutarını belirler.

Ölümlü İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

Ölümlü iş kazası destekten yoksun kalma tazminatı, iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçinin yakınlarına ödenen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçinin yakınlarının, işçinin ölümüyle birlikte destekten yoksun kaldıkları süre boyunca yaşayabilecekleri maddi kayıpların karşılanması amacıyla ödenir.

Ölümlü iş kazası destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması için aşağıdaki unsurlar göz önünde bulundurulur:

İşçinin brüt maaşı: İş kazası sonucu hayatını kaybeden işçinin brüt maaşı belirlenir.

Aile durumu: İş kazası sonucu hayatını kaybeden işçinin, eşinin ve çocuklarının sayısı, yaş durumları ve gelirleri dikkate alınarak tazminat hesaplanır.

Sigorta prim gün sayısı: İş kazası sonucu hayatını kaybeden işçinin sigorta prim gün sayısı hesaplanarak, prim gün sayısına göre tazminat hesaplanır.

Ölümlü iş kazası destekten yoksun kalma tazminatı, işçinin ölümüyle birlikte destekten yoksun kalan eş, çocuklar ve diğer yakınlarına ödenir. Bu tazminat, işçinin brüt maaşının belirli bir oranı üzerinden hesaplanır ve işçinin aile durumu, sigorta prim gün sayısı gibi faktörlere göre değişebilir.

Türkiye’de ölümlü iş kazası destekten yoksun kalma tazminatları, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre hesaplanır. Kanuna göre, ölümlü iş kazası destekten yoksun kalma tazminatları brüt ücret üzerinden hesaplanır. Ayrıca, tazminat hesaplama formülleri, prim gün sayısı gibi unsurlar da kanunun ilgili maddelerinde belirtilmektedir.

İş Kazası Manevi Tazminat

İş kazası sonucu işçinin yaşadığı maddi kayıpların yanı sıra, işçinin yaşadığı acı ve ıstırap nedeniyle iş kazası manevi tazminat talep edilebilir. Manevi tazminat, maddi kayıpların dışında, iş kazasının neden olduğu acı, sıkıntı, keder, üzüntü, kaygı, endişe, utanç gibi duygusal zararlar için ödenen bir tazminat türüdür.

Manevi tazminat, iş kazası sonucu işçinin ya da işçinin yakınlarının yaşadığı duygusal zararların karşılanması amacıyla ödenir. Manevi tazminat talebi, iş kazası sonucu işçinin ya da işçinin yakınlarının yaşadığı duygusal zararların açıkça belirtilmesi ve delillerle desteklenmesi gerekmektedir.

Manevi tazminat miktarı, iş kazası sonucu işçinin veya işçinin yakınlarının yaşadığı duygusal zararın niteliğine, yoğunluğuna, süresine ve işçinin ya da işçinin yakınlarının durumuna göre belirlenir. Manevi tazminatın belirlenmesinde, iş kazasının ciddiyeti, işçinin yaşadığı acı ve ıstırap, işçinin yaşam kalitesi, yaşam standardı, gelir durumu gibi faktörler dikkate alınır.

İş kazası manevi tazminat Yargıtay kararlarına örnek olarak;

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 2017/576 Sayılı Kararı;

‘Gerek mülga 47 ve gerekse yürürlükteki 6098 sayılı TBK’nun 56. maddesinde hakimin bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verebileceği öngörülmüştür. Hakimin manevi zarar adı ile ölenin yakınlarına verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır.

Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin Duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.

26.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

Manevi tazminatın tutarını belirleme görevi hakimin takdirine bırakılmış ise de hükmedilen tutarın uğranılan manevi zararla orantılı, duyulan üzüntüyü hafifletici olması gerekir.

Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları tarafların sosyal ve ekonomik durumları paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu olayın ağırlığı olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması, bunun yanında olayın işverenin işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince alınmamasından kaynaklandığı da gözetilerek gelişen hukuktaki yaklaşıma da uygun olarak tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır ( HGK 23.06.2004, 13/291-370). Bu ilkeler gözetildiğinde, davacılar yararına hükmedilen 10.000,00’er TL manevi tazminatlar ayrı ayrı azdır’.

Maluliyet Tazminatı Nedir?

Maluliyet tazminatı, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu işçinin sürekli olarak çalışma kabiliyetini kaybetmesi veya kalıcı olarak iş göremez hale gelmesi durumunda ödenen bir tazminat türüdür. Maluliyet tazminatı, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işçinin yaşadığı maddi kayıpların karşılanması amacıyla ödenir.

Maluliyet tazminatı, işçinin yaşadığı sakatlık derecesine göre hesaplanır. İşçinin yaşadığı sakatlık derecesi, iş kazası sonucu oluşan sakatlık oranı ve iş kazasının meydana geldiği tarihte işçinin yaşı dikkate alınarak belirlenir. Maluliyet oranı, sağlık kurulu raporu ve uzman görüşüne göre belirlenir.

Türkiye’de maluliyet tazminatları, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre hesaplanır. Kanuna göre, maluliyet tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Ayrıca, tazminat hesaplama formülleri, maluliyet oranı gibi unsurlar da kanunun ilgili maddelerinde belirtilmektedir.

Maluliyet tazminatı, işçinin yaşadığı maddi kayıpların karşılanması amacıyla ödenir. İş kazası sonucu yaşanan maluliyet nedeniyle işçinin iş göremez hale gelmesi durumunda, işveren maluliyet tazminatını ödemekle yükümlüdür.

Maluliyet Hesaplama Tablosu

Maluliyet tazminatı, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu işçinin sürekli olarak çalışma kabiliyetini kaybetmesi veya kalıcı olarak iş göremez hale gelmesi durumunda ödenen bir tazminat türüdür. Maluliyet tazminatı hesaplama işlemi, işçinin yaşadığı sakatlık derecesine göre belirlenir. İş kazası sonucu oluşan sakatlık oranı ve iş kazasının meydana geldiği tarihte işçinin yaşı dikkate alınarak maluliyet oranı hesaplanır.

Türkiye’de maluliyet tazminatları, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre hesaplanır. Bu hesaplama işlemi, iş kazası sonucu oluşan sakatlık oranı ve işçinin yaşına göre belirlenir. Maluliyet oranı, sağlık kurulu raporu ve uzman görüşüne göre belirlenir.

İş Kazası Davası Nedir?

İş kazası davası, iş kazası sonucu çalışanın beden sağlığına, yaşamına veya mal varlığına zarar görmesi durumunda, çalışanın (veya çalışanın yakınlarının) işverenden veya sorumlu olan üçüncü kişilerden tazminat talep etmek için açtığı hukuki süreçtir. İş kazası davaları, işçinin uğradığı maddi ve manevi zararların karşılanması amacını taşır.

İş kazası davası açarken dikkate alınması gereken hususlar şunlardır:

 1. Zaman sınırları: İş kazalarına ilişkin dava açma süreleri, ülkeye ve yerel mevzuata göre değişiklik gösterebilir. Genellikle iş kazasının gerçekleştiği tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde dava açılması gerekmektedir. Bu süreyi kaçırmamak önemlidir.
 2. Delillerin toplanması: İş kazası davasında, kazanın işle ilgili olduğunu ve işverenin kusurlu olduğunu kanıtlamak önemlidir. Bu nedenle, kaza ile ilgili delillerin (kamera kayıtları, tanık beyanları, raporlar vb.) toplanması ve dava sürecinde kullanılması önem taşır.
 3. Tazminat talepleri: İş kazası sonucu oluşan maddi ve manevi zararlar için tazminat talepleri belirlenmelidir. Bu tazminat talepleri, tıbbi masraflar, gelir kaybı, iş göremezlik nedeniyle uğranılan zararlar ve manevi tazminatı içerebilir.
 4. Hukuki destek: İş kazası davaları karmaşık olabileceği için, dava sürecinde deneyimli bir avukattan hukuki destek almak önemlidir. Avukat, davanın başarı şansını artırmak için uygun stratejiler belirleyebilir ve süreci yönetebilir.

İş kazası davaları, işçinin haklarını korumak ve işverenin sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda önemli bir araçtır. Ancak, dava sürecinin başlamadan önce işveren ve çalışanlar arasında uzlaşma sağlanması ve tazminat konusunda anlaşmaya varılması da mümkündür. Bu durum, tarafların dava sürecinin maliyetlerinden ve zamanından tasarruf etmesine yardımcı olabilir.

İş Kazası Davası Dilekçesi

İş kazası davası dilekçesi, iş kazası sonucu zarara uğrayan işçinin (veya işçinin yakınlarının) hukuki süreç başlatmak amacıyla mahkemeye sunduğu resmi belgedir. Bu dilekçe, iş kazası tazminat hesaplaması talep etmek isteyen işçinin iddialarını, taleplerini ve delillerini içerir. İş kazası davası dilekçesi, yetkili mahkemeye yazılır ve sunulur.

İş kazası davası dilekçesinde aşağıdaki bilgilerin bulunması önemlidir:

 1. Başvurulan mahkeme: İş kazası davası dilekçesinin başında, davanın görüleceği mahkeme belirtilmelidir.
 2. Tarafların bilgileri: Dilekçede, işçinin (davacının) ve işverenin (davalının) adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
 3. İş kazasının detayları: İş kazasının meydana geldiği tarih, saat, yer ve olayın oluş şekli gibi detaylar dilekçede açıkça belirtilmelidir.
 4. Kusur ve zararların açıklanması: İşverenin kusurlu olduğuna dair iddialar ve bu iddiaları destekleyen deliller dilekçede yer almalıdır. Ayrıca, iş kazası sonucu işçinin uğradığı maddi ve manevi zararlar da açıklanmalıdır.
 5. Tazminat talepleri: İşçinin talep ettiği tazminat miktarı ve tazminatın kapsadığı unsurlar (tıbbi masraflar, gelir kaybı, iş göremezlik nedeniyle uğranılan zararlar, manevi tazminat vb.) dilekçede belirtilmelidir.
 6. Deliller: İşçinin iddialarını ve taleplerini desteklemek için sunacağı deliller (kamera kayıtları, tanık beyanları, doktor raporları vb.) dilekçede belirtilmelidir.
 7. İmza: İş kazası davası dilekçesi, işçi (veya işçiyi temsil eden avukat) tarafından imzalanmalıdır.

İş kazası davası dilekçesi, işçinin haklarını ve taleplerini resmi olarak belgelemek amacıyla kullanılır. Bu nedenle, dilekçenin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması önemlidir. İş kazası davalarında profesyonel hukuki destek almak, dilekçenin etkili bir şekilde hazırlanması ve dava sürecinin yönetilmesi açısından faydalı olabilir.

İş Kazası Tazminat Davası Dilekçe Örneği İndirmek İçin Tıklayınız.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun tamamına ulaşabilmek için bıraktığımız linki kullanabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6098.pdf.

İlgili İçerik:

One thought on “İş Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır? 2023

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir