İhbar Tazminatı Alma Şartları| Süresi| Hesaplama 2023

İhbar tazminatı alma, iş sözleşmesinin bir tarafının, iş sözleşmesini feshetmek üzere diğer tarafa yazılı şeklide bildirmesi ile başlamaktadır. İhbar tazminatı alma, hem işçi hem de işverenin hakkıdır. Gerekli şartların sağlanmış olması halinde iki taraftan biri ihbar tazminatını ödemek zorundadır. Ancak tazminatın hak edilmesi için bazı şartların sağlanmış olması gerekli ihbar süresi tanınmış olmalıdır.

İhbar Tazminatı Alma Şartları

İhbar tazminatı alma şartları sağlanması halinde sözleşmeyi fesheden taraf (işçi veya işveren) karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme yapmaya zorunludur.

İhbar tazminatı alma şartları;

 • İhbar tazminatı için sürekli olacak şekilde iş sözleşmesi bulunması gerekmektedir.
 • İş sözleşmesi belirsiz süreli sözleşme olmalıdır.
 • İhbar tazminatı için en az 30 gün süren işler olmalıdır. 30 günün altında olan işlerde ihbar tazminatı olmaz.
 • İş feshini işçi veya işveren yapmalıdır.
 • İş sözleşmesi işçi veya işverene süre tanınmadan feshedilmelidir.
İhbar Tazminatı Nedir Kimler Alabilir?
İhbar Tazminatı Nedir Kimler Alabilir?

İhbar Tazminatı Nedir Kimler Alabilir?

İhbar tazminatı; hem işçi hem de işveren tarafından hak edilen bir tazminat türüdür. Her iki tarafında tazminatı hak etmesine yönelik neden; iki tarafında iş feshi öncesi bildirim yükümlülüğünün bulunmasıdır.

İşçi ve işverenin yükümlülüğüne ilişkin Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 25.1.2012 tarihli kararı bulunmaktadır. İlgili kararda yer alan ifadeler;

‘İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz’ şeklindedir.

İhbar Süresi İş Arama İzni

İhbar süresinde işçiye günde en az 2 saat olacak şekilde iş arama izni verilmelidir. İş arama izin süresi; ihbar süresinin iki katıdır.

İş Arama İzni (Saat)= İhbar Süresi (Gün) x 2

Formüle göre;

 • İhbar süresi 2 hafta olan işçiye en az 28 saat,
 • İhbar süresi 4 hafta olan işçiye en az 56 saat,
 • İhbar süresi 6 hafta olan işçiye en az 84 saat,
 • İhbar süresi 8 hafta olan işçiye en az 112 saat iş arama izni verilmelidir.

İhbar Tazminatı Alma İş Kanunu İhbar Süresi

İş Kanunu’na göre işçinin işten ayrılması veya işveren tarafından işten çıkarılması durumunda ihbar tazminatı alma için gereken ihbar süresi de belirlenmiştir.

İş Kanunu’na göre, işçinin iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, işverene ihbar süresi vermesi gerekmektedir. Aynı şekilde işçinin işten çıkması durumunda işveren ihbar süresi tanıması gerekmektedir. Kanunda belirlenen tarafların birbirine tanıması gereken ihbar süreleri;

Hizmet Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminat Tutarı
6 Aydan Az 2 Hafta 2 Haftalık Ücret
6 Ay – 1,5 Yıl Arası 4 Hafta 4 Haftalık Ücret
1,5 Yıl – 3 Yıl Arası 6 Hafta 6 Haftalık Ücret
3 Yıldan Fazla 8 Hafta 8 Haftalık Ücret

Ancak, işveren haklı bir nedene dayanarak işçinin iş sözleşmesini feshediyorsa, ihbar süresi uygulanmaz.

İhbar Tazminatı Alma İş Kanunu 17. Madde

İş Kanunu’nun 17. maddesi, ihbar tazminatı ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. Süreli fesih başlığı altında işçinin ne kadar süre çalıştığına ilişkin verilecek ihbar sürelerini bildirmektedir.

İlgili kanunu maddesinde yer alan ifadeler;

Madde 17 –

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

c) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz.

18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir.

Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir. Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur

4857 sayılı İş Kanunu’na ulaşabilmek için bıraktığımız linki kullanabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4857.pdf.

İhbar Tazminatı Hesaplaması

 • İhbar tazminatı hesaplanması için ilk olarak günlük brüt ücret ve haftalık brüt ücret bulunarak brüt ihbar tazminatı hesaplanmalıdır.
 • Bulunan brüt ücretten gelir vergi ve damga vergisi kesilmektedir. Kalan tutar ödenecek net tutarı vermektedir.

Formüller ise;

Günlük Brüt Ücret = Brüt Maaş/ 30

Haftalık Brüt Ücret = Günlük Brüt Ücret x 7

Brüt İhbar Tazminatı = Haftalık Brüt Ücret x İhbar Süresi

Gelir Vergisi =  Brüt İhbar Tazminatı x 0.15

Damga Vergisi =  Brüt İhbar Tazminatı x 0,00759

Net İhbar Tazminatı = Brüt İhbar Tazminatı – Gelir ve Damga Vergisi Toplamı

İhbar Tazminatı Hesaplama 2023

İhbar tazminatı hesaplamasına ilişkin olarak, 2023 yılında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. İş Kanunu’nun 17. maddesi, işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı bir neden olmadan feshedilmesi veya işçinin kıdem süresi aşmış olması nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirilmesi durumunda, işçinin ihbar tazminatı alma hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. İhbar tazminatı alma şartlarını sağlayanlar için tazminat hesaplama yöntemi, 2023 yılında da geçerli olacaktır.

Örneğin 10 yıl 5 ay 15 gün çalışan işçinin maaşı 9.000 TL ise ihbar tazminatı hesaplaması;

Günlük Brüt Ücret = 9.000 TL / 30 = 300 TL

Haftalık Brüt Ücret = 300 TL x 7= 2.100 TL

Brüt İhbar Tazminatı = 2.100 TL x 8 = 16.800 TL

Gelir Vergisi =  16.800 TL x 0.15 =2.250 TL

Damga Vergisi =  16.800 TL x 0,00759= 127 TL

Kesintiler Toplamı= 2.250 + 127 = 2647 TL

Net İhbar Tazminatı = 16.800 TL – 2647 = 14.153 TL

1 Yıllık İhbar Tazminatı Ne Kadar?

1 yıllık ihbar tazminatı miktarı, işçinin son aldığı brüt ücretin günlük miktarı ve ihbar süresi üzerinden hesaplanmaktadır. İş Kanunu’na göre tanınacak ihbar süresi 4 haftadır.

Örneğin işyerinde 1 yıl 1 ay 1 gün çalışan işçinin brüt maaşı 12.000 TL olması halinde ihbar tazminatı alma şartları sağlanmış ise tazminat miktarı;

Günlük Brüt Ücret = 12.000 TL/ 30 = 400 TL

Haftalık Brüt Ücret = 400 TL x 7= 2800 TL

Brüt İhbar Tazminatı = 2800 TL x 4 (İhbar Süresi) = 11.200 TL

Gelir Vergisi =  11.200 TL  x 0.15= 1.680 TL

Damga Vergisi =  11.200 TL  x 0,00759= 85 TL

Net İhbar Tazminatı = 11.200 TL  – 1.680 TL – 85 TL= 9.435 TL

İhbar Süresi Hesaplanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 • İhbar süresi hesaplanırken; çalışma süresi, işçinin işyerinde geçirdiği toplam süreyi ifade etmektedir. İhbar tazminatı hesaplamasında çalışma süresine önem verilmektedir.
 •  İhbar süresi belirlenirken işçi hakları korunmalı ve adil şekilde davranılmalıdır.
 • İşçinin çalışma koşulları da ihbar süresinin hesaplanmasında önemli bir faktördür.
 • Hizmet süresi de ihbar süresinin belirlenmesinde önemli faktörleri arasında yer almaktadır.
 • İhbar süresi belirlenirken İş Kanunu 17. Madde belirleyici faktörlerdendir.

İhbar Tazminatı Alma Şartları İlgili İçerik:

3 thoughts on “İhbar Tazminatı Alma Şartları| Süresi| Hesaplama 2023

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir